Winners Of The 32nd Golden Disc Awards Day 1

Winners Of The 32nd Golden Disc Awards Day 1

ذر ۱۰م ژانویه، مرکز KINTEX میزبان ۳۲مین جشنواره ی جوایز گلدن دیسک بود. بخش اول این مراسم جوایز دیجیتال در سال ۲۰۱۷ را اهدا کرد. در زیر میتوانید برندگان از وای…

ادامه مطلب

Bugs Music Shares Most Popular Artists, Songs, And Albums Of 2017

Bugs Music Shares Most Popular Artists, Songs, And Albums Of 2017

سایت موسیقی باگز چیزی که شنوندگان موسیقی بیش از هر چیزی دوست داشته اند را آشکار کر. در ۱۵م دسامبر، این سایت چندین چارت را برای امسال را تحت عنوان…

ادامه مطلب